Historie časopisu Loutkář

Loutkář je nejstarší loutkářský odborný časopis na světě. Vychází s pauzou válečných let od roku 1912 dodnes a je tak vlastně živou kronikou českého loutkového divadla.

Současný časopis Loutkář je nástupnickým listem časopisu Český loutkář, Loutkář, Loutková scéna a Československý loutkář. První ročník časopisu Český loutkář vyšel v r. 1912 (vycházel do června 1913), posléze od r. 1917 pod názvem Loutkář (do r. 1939), od r. 1939 byl na kratší dobu nahrazen buletinem Zprávy loutkářského soustředění a od r. 1940–41 a 1945–1951 časopisem Loutková scéna. Od r. 1951 vychází už znovu bez přerušení jako specializovaný měsíčník Československý loutkář, po rozdělení Československé republiky od r. 1993 opět pod názvem Loutkář. Ve funkci šéfredaktora se vystřídala řada výrazných osobností českého loutkářského života – především Jindřich Veselý, Jan Malík a dále delší dobu v šéfredaktorské funkci působil Miloslav Česal, Eva Hanžlíková, Pavel Vašíček a od r. 2000 do července 2015 Nina Malíková. Současnou šéfredaktorkou je Kateřina Lešková Dolenská. Revue Loutkář sehrála i značnou roli i v historii Mezinárodní loutkářské organizace UNIMA (založené v roce 1929 v Praze), jejímž tiskovým orgánem byla např. v letech 1929–30 a o jejíž činnosti přináší dodnes pravidelně informace.

Charakteristika titulu

Časopis Loutkář je určen profesionálním loutkářům, amatérům, pedagogům – prostě všem, kteří se zajímají o loutkové divadlo.

Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář vzniklo v roce 1997 a převzalo od Divadelního ústavu vydávání časopisu Loutkář a od Českého střediska mezinárodní nevládní organizace UNIMA pořádání oborové přehlídky Přelet nad loutkářským hnízdem. Sdružení se tedy zabývá podporou loutkářství a popularizuje tento divadelní druh jako nedílnou součást divadelního umění, mající oporu v české divadelní tradici už od dob národního obrození. Loutkářství je zajisté oborem exkluzívním a úzce specializovaným s dopadem na široké spektrum publika. Nepřehlédnutelnou složkou loutkového umění je působení na dětského diváka, a to jak po stránce dramatické, tak výtvarné. Tato skutečnost z něho nesporně činí stále důležitější složku národní kultury.

Loutkář pronikl do řady zemí všech kontinentů, stal se tam periodikem čteným a uznávaným a jeho podíl na dobré pověsti českého loutkářství je značný. Nabízí svým partnerům přesah komunikace do státní správy a do zahraničních institucí.

Vedle profesionálních a amatérských loutkářů a pedagogů uměleckých škol, kteří vytvářejí živé loutkové umění, čtou Loutkáře i pedagogové mateřských a základních škol a dále ho odebírá většina univerzitních knihoven, kulturní a informační střediska různých obcí a zahraniční střediska nevládní loutkářské organizace UNIMA.

Obecné informace

Časopis obsahuje anglické resumé a vychází čtyřikrát ročně v rozsahu minimálně 90 stran. Jeho prodejní cena je 100 Kč. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím poštovní přepravy Praha čj. 3189/94 ze dne 21. 12. 1994. ISSN 1211–4065, evidenční číslo periodického tisku MK ČR E 3394.

Práva k tomuto časopisu jako databázi a soubornému dílu náleží vydavateli; jakékoli užití je bez svolení vydavatele zapovězeno.

Autor poskytuje vydavateli předáním příspěvku, fotografie nebo jiného díla redakci nevýhradní neomezenou licenci k užití svého díla všemi způsoby za jednorázovou odměnu stanovenou sazebníkem redakce (výši odměny vydavatel kdykoli na požádání sdělí) s oprávněním ke zpracování díla a jeho zařazení do elektronické databáze, není-li jiné dohody.

Redakce přijímá příspěvky vztahující se k danému oboru, které splňují technické parametry: 1 normostrana má 30 řádek, 1 řádek má 60 úhozů.

Prodej časopisu

Loutkář je k dostání:

 • v knihkupectví ACADEMIA

 • v Divadle Disk (DAMU, Karlova 26, Praha 1)
 • v Divadle Minor (Vodičkova 6, Praha 1)
 • v Divadle Alfa (Rokycanská 7, Plzeň)
 • v Divadle DRAK (Hradební 632, Hradec Králové)
 • v Divadle rozmanitostí (Topolová 1278/8, Most)
 • v Muzeu loutkářských kultur (Břetislavova 74, Chrudim)

 • v Divadle loutek (Pivovarská 3164/15, Ostrava)
 • v Malém divadle Jihočeského divadla (Hradební 18, České Budějovice)
 • v Naivním divadle (Moskevská 32/18, Liberec)
 • na Slovensku v obchodě Prospero Divadelního ústavu v Bratislavě (Jakubovo nám. 12).