Spolek pro vydávání časopisu Loutkář, vedený pod spisovou značkou L 8513 ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, se sídlem Celetná 17, 110 00 Praha 1, IČ: 67363741 (dále jen spolek)

vydal dne 1. 11. 2021 tyto

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Základní ustanovení

Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou, nebo právnickou osobou jakožto kupujícím (dále jen „kupující“).

1.1 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při vytváření objednávky uvádět správně a pravdivě.

1.2 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.3 Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze pro účely vyřízení objednávky. Informace o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na webu spolku.

1.4 Poskytuje-li kupující osobní údaje třetích osob, je jeho povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito obchodními podmínkami.

II. Objednávka

2.1 Vytvoření objednávky

Vytvořením objednávky se rozumí přidání požadovaných titulů do košíku, vyplnění dodacích a platebních údajů a její odeslání ke zpracování prostřednictvím tlačítka „Objednat“.

Před odesláním objednávky má kupující možnost vrátit se zpět na obsah košíku, má možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky sám vložil.

2.2 Závazná objednávka

Po odeslání objednávky ke zpracování viz 2.1 Vytvoření objednávky je tato objednávka považována za závaznou a řídí se těmito obchodními podmínkami.

Prodávající potvrdí kupujícímu přijetí objednávky na jím uvedenou emailovou adresu. Potvrzení obsahuje mimo jiné také rekapitulaci objednávky.

Nemá-li prodávající některý z objednaných titulů skladem v požadovaném množství, informuje o tom kupujícího obratem.

III. Způsob odběru a platební podmínky

3.1 Způsob platby

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

3.1.1 V hotovosti v sídle prodávajícího na adrese: Celetná 17, 110 00 Praha 1.

3.1.2 Bankovním převodem (platba předem) na účet číslo 19-5627380257/0100

3.1.3 Složenkou typu A na adresu redakce

3.1.4 Platební metodou PayPal

Kupující uhradí celkovou částku na základě údajů pro platbu uvedených na potvrzení objednávky (=výzvě k úhradě) zaslané elektronickou poštou nebo vygenerovanou objednávkovým systémem. Po připsání platby na účet prodávajícího budou kupujícímu publikace zaslány. Do balíčku bude vložena faktura jako doklad o úhradě.

3.2 Způsob a ceny dopravy

Všechny publikace jsou zasílány zásilkou prostřednictvím České pošty, předplatné potom distribuční společností.
V ceně předplatného prostřednictvím objednávkového systému je započítána i cena doručení.
Osobní odběr s platbou v hotovosti v sídle prodávajícího – ZDARMA.

IV. Změna, zrušení objednávky

4.1 Změna objednávky

Uzavřenou a odeslanou objednávku viz 2.1 již nelze ze strany kupujícího upravovat či měnit. V případě potřeby provést změnu objednávky, kupující neprodleně informuje prodávajícího na emailovou adresu: redakce@loutkar.eu.

4.2 Zrušení objednávky

Pokud se kupující rozhodne pro zrušení své objednávky, informuje o tom neprodleně prodávajícího na emailovou adresu: redakce@loutkar.eu.

V. Vrácení dodaných publikací

Pokud kupující obdrží poškozené/vadné publikace, kontaktuje prodávajícího písemně na emailovou adresu: redakce@loutkar.eu s uvedením konkrétních vad a současně zašle publikace zpět na adresu prodávajícího, a to doporučenou zásilkou prostřednictvím České pošty. Jiný způsob zaslání zásilky nebude akceptován. Kupujícímu budou, po ověření oprávněnosti reklamace, zaslány nové publikace a vráceno poštovné ve výši uvedené na podacím lístku. Sken podacího lístku spolu s číslem bankovního účtu zašle kupující na emailovou adresu: redakce@loutkar.eu. O odeslání nových publikací a vrácení platby za poštovné bude kupující informován elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

VI. Závěrečná ustanovení

6.1 Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

6.2 Vaše osobní údaje zpracováváme dle požadavků GDPR – Nařízení Evropského parlamentu rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 a dle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, v platném znění. Více informací o ochraně osobních údajů naleznete pod tímto odkazem: https://www.loutkar.online/gdpr-ochrana-osobnich-udaju/

6.3 Není-li v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků (prodávající a kupující) příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v České republice, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník